Biedrības „Sportinga klubs „Vārnas kāja””
Valdei

IESNIEGUMS

Rīgā,

200__.gada ____._______________

Lūdzu uzņemt mani par Biedrības „Sportinga klubs „Vārnas kāja”” biedru.
Par sevi sniedzu sekojošu informāciju:

Iesniedzēja vārds,
uzvārds ģenitīvā:
Personas kods:
Deklarētā
dzīvesvietas adrese:
Dzīvesvietas
adrese korespondencei:
Tālrunis:
Fakss:
e-Pasts:

Pievienoju personu apliecinoša dokumenta gaismas kopiju.

Apņemos pildīt savus biedra pienākumus saskaņā ar Biedrības „Sportinga klubs „Vārnas kāja””
statūtiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.


Vārds, Uzvārds: ________________       Paraksts: ________________